Het bestuur van Huurdersvereniging Meerssen (HVM) nodigt u uit voor haar Algemene Ledenvergadering. Deze zal worden gehouden op maandag 6 september 2021 van 19.30 tot uiterlijk 21.30 uur in gemeenschapshuis De Stip aan de Past. Dom. Hexstraat 10 te Meerssen. Er wordt uiteraard rekening gehouden met de dan geldende coronamaatregelen.

Agenda
  1. Opening vergadering en mededelingen door de voorzitter
  2. Eventueel nog ingebrachte agendapunten en vaststellen agenda
  3. Goedkeuring notulen Algemene Ledenvergadering 1 september 2020
  4. Jaarverslag HVM 1 januari tot en met 31 december 2020
  5. Financieel jaarverslag HVM 1 januari tot en met 31 december 2020
  6. Verslag kascontrolecommissie en (her)verkiezing kascontrolecommissie
  7. Toelichting werkplan 2021-2024 en begroting 2021
  8. Aanpassing samenwerkingsovereenkomst HVM met Wonen Meerssen
  9. Rondvraag
  10. Sluiting vergadering

Na een pauze van 10 minuten zal dhr. Van den Bergh, directeur-bestuurder van Wonen Meerssen, een toelichting geven op enkele recente ontwikkelingen binnen Wonen Meerssen.

N.B. Eventueel door de leden nog in te brengen agendapunten (agendapunt 2) dienen schriftelijk ingediend te worden uiterlijk maandag 30 augustus 2021 via het contactformulier op de website van Huurdersvereniging Meerssen of via e-mail: hvmeerssen@ziggo.nl. Vergeet niet uw contactgegevens te vermelden.