Het Algemeen Bestuur van HVM nodigt u uit voor haar Algemene Ledenvergadering. Deze vindt plaats op maandag 25 april 2022 om 19:30 uur in gemeenschapshuis De Stip aan de Past. D. Hexstraat 10 in Meerssen. De vergadering duurt tot uiterlijk 21:30 uur. Dit is inclusief pauze en lezing.

Agenda
 1. Opening en mededelingen
 2. Vaststellen agenda
 3. Goedkeuring notulen ALV 6 september 2021
 4. Activiteitenoverzicht 2021
 5. Financieel jaarverslag 2021
 6. Verslag kascontrolecommissie en (her)verkiezing kascontrolecommissie
 7. Toelichting begroting 2022 en concretisering werkgroepen in het werkplan 2021-2024
 8. (Her)verkiezing bestuursleden
 9. Huishoudelijk reglement Algemeen Bestuur
 10. Rondvraag
 11. Sluiting

Hebt u als lid nog een agendapunt in te brengen? Doe dat dan uiterlijk maandag 18 april via www.huurdersverenigingmeerssen.nl/contact of hvmeerssen@ziggo.nl. Vergeet niet uw contactgegevens te vermelden.

Interactieve lezing

Na een pauze van 10 minuten verzorgt dhr. Jos Aal, regioconsulent van de Woonbond, een interactieve lezing. Het thema van deze lezing is de toegevoegde waarde van bewonerscommissies. Niet alleen het belang en doel van de overlegfunctie komen aan bod, maar ook de grenzen aan de bevoegdheden van bewonerscommissies.

HVM zoekt bestuursleden

Bent u lid van HVM en hebt u belangstelling voor een bestuursfunctie? Meld u dan vóór maandag 18 april aan via www.huurdersverenigingmeerssen.nl/contact. Wilt u eerst meer informatie hierover? Neem dan contact op met Monique Soemers op tel. 06-54254165 of Jan Cabo op tel. 06-39776634.