Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Organisaties, waaronder ook verenigingen en stichtingen, moeten aan de deze nieuwe privacywetgeving voldoen. Dus ook Huurdersvereniging Meerssen. De wet moet ervoor zorgen dat de privacy van burgers beter wordt bewaakt door organisaties die gebruik maken van persoonsgegevens. De wetgever verwacht van die organisaties dat ze actief stappen zetten om alles rond privacy goed te regelen.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn herleidbare gegevens van personen; zoals naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer(s), emailadres(sen), bankrekeningnummer(s), geboortedatum. Eigenlijk alle gegevens die naar een persoon te herleiden zijn. Daarnaast spreekt de wet van bijzondere persoonsgegevens: gevoelige gegevens als iemands inkomen, godsdienst of gezondheid. Deze zijn door de wetgever extra beschermd.

Wat betekent dit voor huurdersorganisaties?

Ook huurdersorganisaties moeten zorgvuldig met persoonsgegevens omgaan. Denk aan zorgvuldige omgang met ledenlijsten, emailbestanden voor nieuwsbrieven en registratie van vragen van leden. Nieuw is ook dat men moet kunnen aantonen dat er zorgvuldig met uw persoonsgegevens wordt omgegaan. Door middel van een privacyverklaring, verwerkersovereenkomsten, geheimhoudingsverklaring en een eigen AVG-dossier toont HVM aan dat zij de aan hen toevertrouwde gegevens goed beschermen.

Samen met de stichting AVG voor verenigingen gaat de Woonbond exclusief voor lidorganisaties (zoals HVM) voorbeelddocumenten opstellen voor verwerkersovereenkomsten, privacy-verklaringen en geheimhoudingsverklaringen.

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met HVM. Dit kan via e-mail, maar ook via een telefonische afspraak. Op dinsdagmorgen tussen 10:30 en 12:30 uur zijn er altijd bestuursleden bereikbaar op het kantoor van HVM .

Huurdersvereniging Meerssen
Past. Nicolaas Creftenstraat 18-06
6231 HH Meerssen
Tel. 043 851 22 30
E-mail: hvmeerssen@ziggo.nl 
www.huurdersverenigingmeerssen.nl