Gemeente Meerssen, Wonen Meerssen en Huurdersvereniging Meerssen hebben donderdag 27 juni hun handtekening gezet onder het afsprakenkader voor 2019. Dit afsprakenkader komt in de plaats van prestatieafspraken.

Door het ontbreken van een gemeentelijke woonvisie zijn de afspraken slechts op hoofdlijnen geformuleerd. De gemeente Meerssen heeft echter reeds de eerste voorbereidende stappen gezet op weg naar een gemeentelijke woonvisie en opdracht verleend tot het opstellen hiervan. De gemeente verwacht de woonvisie in het vierde kwartaal van 2019 aan de gemeenteraad ter vaststelling te kunnen aanbieden. Met deze woonvisie kan het afsprakenkader uitgroeien naar volwaardige prestatieafspraken.

Afsprakenkader

De gemaakte afspraken hebben betrekking op de beschikbaarheid, betaalbaarheid en duurzaamheid van sociale huurwoningen in de gemeente Meerssen, het huisvesten van urgente doelgroepen, ouderen en mensen met een zorgvraag, leefbaarheid en integrale wijkaanpak. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt over leningen, groenvoorzieningen, wateroverlast, parkeren en gladheidsbestrijding.