Gemeente Meerssen, Wonen Meerssen en Huurdersvereniging Meerssen hebben donderdag 27 juni hun handtekening gezet onder het afsprakenkader voor 2019. Dit afsprakenkader komt in de plaats van prestatieafspraken.

Omdat een gemeentelijke woonvisie ontbreekt, zijn er alleen afspraken op hoofdlijnen gemaakt. Intussen is de gemeente Meerssen wel gestart met de voorbereiding van de woonvisie. Ook heeft zij opdracht verleend voor het opstellen ervan een. De gemeente verwacht de woonvisie in het vierde kwartaal van 2019 aan de gemeenteraad te kunnen aanbieden. Nadat de gemeenteraad de woonvisie heeft vastgesteld, kan het afsprakenkader de komende jaren uitgroeien tot volwaardige prestatieafspraken.

Afsprakenkader

De gemaakte afspraken hebben betrekking op:

  • de beschikbaarheid, betaalbaarheid en duurzaamheid van sociale huurwoningen in de gemeente Meerssen;
  • het huisvesten van urgente doelgroepen, ouderen en mensen met een zorgvraag;
  • leefbaarheid en integrale wijkaanpak.

Daarnaast zijn er afspraken gemaakt over leningen, groenvoorzieningen, wateroverlast, parkeren en gladheidsbestrijding.