Huurdersvereniging Meerssen nodigt u uit voor haar algemene ledenvergadering (ALV) op dinsdag 24 april aanstaande. Daarvoor bent u vanaf 19:30 uur van harte welkom in gemeenschapshuis De Stip aan de Past. Dom. Hexstraat 10 in Meerssen.

Huurdersvereniging Meerssen is ook op zoek naar nieuwe bestuursleden. Dus bent u lid van de huurdersvereniging en hebt u interesse in een bestuursfunctie? Stel u daar dan vóór de vergadering voor kandidaat. U kunt zich kandidaat stellen door een mailtje te sturen naar hvmeerssen@ziggo.nl. Ook kunt u bellen met de voorzitter van de huurdersvereniging op tel. 06-53453339. Bij hem kunt u ook terecht voor meer informatie of met vragen, bijvoorbeeld over wat een bestuursfunctie inhoudt.

Agenda
 1. Opening
 2. Ingekomen stukken
 3. Vaststellen agenda
 4. Goedkeuren notulen ALV 25 april 2017
 5. Jaarverslag 2017
 6. Financieel jaarverslag 2017
 7. Verslag kascontrolecommissie
 8. Verkiezing kascontrolecommissie
 9. 100-jarig bestaan Wonen Meerssen
 10. Bestuursverkiezing / Bestuurswijziging
 11. Rondvraag
 12. Sluiting

Na het officiële gedeelte is er een korte pauze. Tot slot zal de directeur-bestuurder van Wonen Meerssen iets vertellen over waar Wonen Meerssen mee bezig is. Hij zal per project een korte toelichting geven van de actuele stand van zaken.