Het bestuur van Huurdersvereniging Meerssen nodigt u uit voor haar Algemene Ledenvergadering op maandag 29 april 2024 van 19.30 uur tot uiterlijk 21.30 uur (inclusief pauze en lezing) in gemeenschapshuis De Stip aan de Past. Dom. Hexstraat 10 te Meerssen.

In verband met het voorbereiden van de vergaderruimte en catering wordt u vriendelijk gevraagd om u uiterlijk 22 april 2024 aan te melden via het contactformulier op de website van Huurdersvereniging Meerssen. Na aanmelding ontvangt u per mail de concept notulen van de ALV d.d. 17 april 2023. De overige vergaderstukken worden ter plaatse uitgereikt voor aanvang van de vergadering.

Agenda
  1. Opening, mededelingen en welkom aan de gasten door de voorzitter
  2. Eventueel nog ingebrachte agendapunten en vaststellen agenda
  3. Goedkeuring concept notulen algemene ledenvergadering 17 april 2023 (bijlage)
  4. Activiteitenoverzicht bestuur HVM 1 januari tot en met 31 december 2023 (bijlage)
  5. Overzicht Werkgroepen HVM in het jaar 2023 (bijlage)
  6. Financieel jaarverslag HVM 1 januari tot en met 31 december 2023 (bijlage)
  7. Verslag kascontrole commissie. Verkiezing nieuwe kandidaat kascontrole-commissie
  8. Toelichting Begroting HVM 2024 (bijlage)
  9. Verkiezing nieuwe kandidaat-bestuursleden en herverkiezing aftredende bestuursleden*
  10. Rondvraag

* Aftredende bestuursleden in 2024 zijn: mevrouw J. Jacobs en de heren L. DeJong en L. Vermeeren.
Deze bestuursleden stellen zich weer herkiesbaar voor een volgende periode.

Na een korte pauze van 10 minuten zal de heer Luc Van den Bergh (directeur-bestuurder Wonen Meerssen) een toelichting geven op de voortgang van de nieuwbouwplannen van Wonen Meerssen in de gemeente Meerssen. Met name de voortgang van het project ‘Gasthuishof’ zal aan de orde komen, maar ook de verdere toekomstplannen met m.b.t. sloop en nieuwbouw en de actuele stand van zaken van de verduurzamingsprojecten.

Om uiterlijk 21.30 uur zal de voorzitter de vergadering sluiten.

 Bestuursfunctie

Leden van Huurdersvereniging Meerssen die belangstelling hebben voor een bestuursfunctie, kunnen zich uiterlijk vrijdag 19 april 2024 schriftelijk aanmelden via het contactformulier op de website van Huurdersvereniging Meerssen. Voor meer informatie hierover kunt u telefonisch contact opnemen met mevrouw Monique Soemers (tel. 043-8512230) of de heer Jan Cabo (tel. 06-39776634).

Agendapunten

Ook de door de leden nog in te brengen agendapunten (agendapunt 2) dienen uiterlijk vrijdag 19 april 2024 schriftelijk ingediend te worden via het contactformulier op de website van Huurdersvereniging Meerssen.

Vergeet in beide gevallen niet uw contactgegevens volledig te vermelden.