Het Algemeen Bestuur van Huurdersvereniging Meerssen nodigt u uit voor haar Algemene Ledenvergadering. Deze zal worden gehouden op maandag 17 april 2023 van 19.30 uur tot uiterlijk 21.30 uur (inclusief pauze en lezing) in gemeenschapshuis ‘De Stip’ aan de Past. Dom. Hexstraat 10 te Meerssen.

Agenda
 1. Opening, mededelingen en welkom aan de gasten door de voorzitter
 2. Eventueel nog ingebrachte agendapunten en vaststellen agenda
 3. Goedkeuring concept notulen algemene ledenvergadering 25 april 2022 (bijlage)
 4. Activiteitenoverzicht HVM 1 januari tot en met 31 december 2022 (bijlage)
 5. Financieel jaarverslag HVM 1 januari tot en met 31 december 2022 (bijlage)
 6. Verslag kascontrole commissie. Verkiezing nieuwe kandidaat kascontrole-commissie
 7. Toelichting Begroting HVM 2023 (bijlage)
 8. Toelichting plannen Werkgroepen in het jaar 2023
 9. Verkiezing nieuwe kandidaat-bestuursleden en herverkiezing bestuursleden
 10. Rondvraag
 11. Sluiting vergadering

De bijlagen worden voor aanvang van de vergadering uitgereikt.

Lezing

Na een korte pauze van 10 minuten zal de heer Paul Elshout van Stichting Duurzaam Meerssen een interactieve lezing geven over de resultaten en de voortgang van het energiearmoede-project in de gemeente Meerssen.