GOVERNANCE

GOVERNANCE CODE WONINGCORPERATIES

Wonen Meerssen conformeert zich aan de Governancecode woningcorporaties. De code heeft betrekking op de rollen, rolvervulling en  verantwoordelijkheden van de directeur-bestuurder en de Raad van Commissarissen.

Bestuurlijke organisatie

De bestuurlijke organisatie van Wonen Meerssen is ingericht volgens het tweelagen-model. Wonen Meerssen heeft een directeur-bestuurder en een Raad van Commissarissen. De directeur-bestuurder is verantwoordelijk voor het voorbereiden, vaststellen en uitvoeren van het beleid. De Raad van Commissarissen houdt  toezicht op het bestuur en de algemene gang van zaken. Ook staat de Raad van Commissarissen de directeur-bestuurder met raad terzijde.

REGLEMENT RVC
VISIE OP BESTUREN
VISIE OP TOEZICHT
Gedrags- en integriteitscode

Wij doen ons werk in intensieve wisselwerking met de maatschappelijke omgeving. Onze stakeholders moeten ons en onze medewerkers daarbij kunnen vertrouwen. Daarom hanteren wij een gedrags- en integriteitscode. Deze geeft praktische richtlijnen en tips over hoe wij met bepaalde situaties omgaan. Daarmee vormt de gedrags- en integriteitscode de basis voor ons handelen.

GEDRAGSCODE
Klokkenluidersregeling

Wij hebben openheid, fatsoen en integriteit hoog in het vaandel staan. Wij moedigen medewerkers met vermoedens van misstanden binnen Wonen Meerssen, dan ook aan om hiervan melding te maken. Onze klokkenluidersregeling maakt het mogelijk dat op een adequate en veilige manier te doen. De klokkenluidersregeling zorgt ervoor dat alle meldingen serieus worden genomen. Ook zorgt de klokkenluidersregeling ervoor dat alle meldingen volgens een bepaalde procedure worden behandeld. Ten slotte zorgt de klokkenluidersregeling ervoor dat de klokkenluider persoonlijk geen negatieve gevolgen van zijn of haar melding ondervindt.

KLOKKENLUIDERSREGELING
Inkoopvoorwaarden

We vinden het belangrijk om ons (maatschappelijk) geld op een goede manier te besteden. Daarom hanteren we inkoopvoorwaarden. Daarin is vastgelegd welke aanbestedingsvormen Wonen Meerssen hanteert bij de inkoop van producten en diensten. Ook wordt ingegaan op wat wij van onze leveranciers verwachten en wat leveranciers van ons mogen verwachten.

INKOOPVOORWAARDEN
Maatschappelijke visitatie

Onze maatschappelijke prestaties worden eenmaal per vier jaar beoordeeld door een onafhankelijke, externe visitatiecommissie. Wij vinden het erg belangrijk om te weten hoe onze huurders en belanghouders ons maatschappelijk presteren beoordelen. Buiten de verplichte belanghebbenden hebben wij ook onze zorgpartners uitgenodigd om ons maatschappelijk presteren te beoordelen.

MAATSCHAPPELIJKE VISITATIE
Raad van Commissarissen en MT

V.l.n.r. staand: Luc Van den Bergh (directeur-bestuurder), Jacques Timmermans (voorzitter, juridisch, ruimtelijke ordening en HRM), Dennis Lymandt (financieel-economisch en fiscaal) en Frans Gärtener (manager Wonen en Vastgoed), zittend: Paul Spruijt (bestuurlijk-maatschappelijk en zorg) en Michèle van den Bragt (volkshuisvestelijk, (her)ontwikkeling en vastgoedbeheer).

ONZE MEDEWERKERS HELPEN U GRAAG VERDER!

Neem contact op