GOVERNANCE

GOVERNANCE CODE WONINGCORPERATIES

Wonen Meerssen conformeert zich aan de Governancecode woningcorporaties. De code heeft betrekking op de rollen, rolvervulling en  verantwoordelijkheden van de directeur-bestuurder en de Raad van Commissarissen.

Bestuurlijke organisatie

De bestuurlijke organisatie van Wonen Meerssen is ingericht volgens het tweelagen-model. Wonen Meerssen heeft een directeur-bestuurder en een Raad van Commissarissen. De directeur-bestuurder is verantwoordelijk voor het voorbereiden, vaststellen en uitvoeren van het beleid. De Raad van Commissarissen houdt  toezicht op het bestuur en de algemene gang van zaken. Ook staat de Raad van Commissarissen de directeur-bestuurder met raad terzijde.

Samenstelling Raad van Commissarissen

naam benoemd herbenoemd / herbenoembaar aftredend
mw. M.P.P. Van den Bragt-Vencken (voorzitter) 01-05-2019 01-05-2023 01-05-2027
dhr. D. Lymandt 22-01-2018 22-01-2022 22-01-2026
mw. R. Timmers 01-03-2021 01-03-2025 01-03-2029
dhr. J. Brouns 01-07-2022 01-07-2026 01-07-2030

Integriteitscode

Wij doen ons werk in intensieve wisselwerking met de maatschappelijke omgeving. Onze stakeholders moeten ons en onze medewerkers daarbij kunnen vertrouwen. Daarom hanteren wij een integriteitscode. Deze geeft praktische richtlijnen en tips over hoe wij met bepaalde situaties omgaan. Daarmee vormt de integriteitscode de basis voor ons handelen.

Klokkenluidersregeling

Wij hebben openheid, fatsoen en integriteit hoog in het vaandel staan. Wij moedigen medewerkers met vermoedens van misstanden binnen Wonen Meerssen, dan ook aan om hiervan melding te maken. Onze klokkenluidersregeling maakt het mogelijk dat op een adequate en veilige manier te doen. De klokkenluidersregeling zorgt ervoor dat alle meldingen serieus worden genomen. Ook zorgt de klokkenluidersregeling ervoor dat alle meldingen volgens een bepaalde procedure worden behandeld. Ten slotte zorgt de klokkenluidersregeling ervoor dat de klokkenluider persoonlijk geen negatieve gevolgen van zijn of haar melding ondervindt.

Inkoopvoorwaarden

We vinden het belangrijk om ons (maatschappelijk) geld op een goede manier te besteden. Daarom hanteren we inkoopvoorwaarden. Daarin is vastgelegd welke aanbestedingsvormen Wonen Meerssen hanteert bij de inkoop van producten en diensten. Ook wordt ingegaan op wat wij van onze leveranciers verwachten en wat leveranciers van ons mogen verwachten.

Maatschappelijke visitatie

Onze maatschappelijke prestaties worden eenmaal per vier jaar beoordeeld door een onafhankelijke, externe visitatiecommissie. Wij vinden het erg belangrijk om te weten hoe onze huurders en belanghouders ons maatschappelijk presteren beoordelen. Buiten de verplichte belanghebbenden hebben wij ook onze zorgpartners uitgenodigd om ons maatschappelijk presteren te beoordelen.

ANBI-status

Wonen Meerssen is een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Wij richten ons direct op een algemeen belang: voldoende en goede woongelegenheid in de sociale huursector. Onze activiteiten bestaan voornamelijk uit het zorgen voor betaalbare woningen voor mensen met lage inkomens, zorgen voor goede en betaalbare woonruimte, werken aan de leefbaarheid van buurten en wijken en investeren in de kwaliteit van onze dienstverlening. Als betrokken woningcorporatie leveren wij een bijdrage aan de vitaliteit in de kernen in ons werkgebied. Een ANBI is verplicht om gegevens te publiceren op de website. Hiervoor verwijzen we naar het standaardformulier publicatieplicht volkshuisvesting.

Van links naar rechts: Luc Van den Bergh (directeur-bestuurder), Ranka Timmers, Michèle van den Bragt-Vencken (voorzitter RvC), Dennis Lymandt en Jeroen Brouns.

Deel deze webpagina op uw platform!

ONZE MEDEWERKERS HELPEN U GRAAG VERDER!