ORGANISATIE

 WIJ ZIJN WONEN MEERSSEN

Wij zijn Wonen Meerssen, een sociaal maatschappelijk ondernemer in de volkshuisvesting. Onze belangrijkste taak is het bieden van betaalbare huisvesting voor iedereen. In het bijzonder voor diegenen die door een beperkt inkomen of andere omstandigheden moeilijk voor eigen huisvesting kunnen zorgen.

Historie

Begin vorige eeuw was er een dringende behoefte aan goede huisvesting voor de werkende bevolking in Meerssen. Daarom richtten een aantal lokale initiatiefnemers uit het onderwijs en de aannemerij op 22 mei 1918 Woningvereniging Meerssen op. Om aan haar verplichtingen te voldoen, beschikte de woningvereniging over een startkapitaal van 150 gulden. In 1920 kreeg aannemer Nicolaas Tummers uit Sittard de opdracht om 40 arbeiderswoningen te bouwen aan de Hoogveldweg/Bunderstraat in Meerssen. Tot aan de Tweede Wereldoorlog bleef dit het enige complex van de woningvereniging. In de loop der jaren zijn deze woningen meermaals grootschalig gerenoveerd en inmiddels is het complex een gemeentelijk monument.

Jaren vijftig

Ook in de eerste jaren na de oorlog, tot ongeveer 1950, bouwde Woningvereniging Meerssen geen nieuwe woningen. Pas in 1951 leverde de woningvereniging haar  tweede complex op: 28 Limburg-woningen aan de Past. Dom. Hexstraat in Meerssen. Deze Limburg-woningen werden gebouwd met bouwmaterialen die in onze streek van nature voorhanden zijn. De Staatsmijnen ontwikkelden speciaal daarvoor een bouwsteen bestaande uit löss, sintels en cement: de bouvite-steen. Inmiddels zijn de 28 Limburg-woningen in Meerssen gesloopt.

Jaren zestig en zeventig

In de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw groeide het bezit van Woningvereniging Meerssen gestaag. In die jaren groeide ook het besef van de noodzaak van bewonersparticipatie. Daarom werd er eind 1970 een bewonersraad opgericht. In 1973 bereikte de woningproducties zowel in Limburg als in heel Nederland haar absolute top. Ondertussen kreeg ook het renoveren van de bestaande woningvoorraad steeds meer aandacht, evenals het adequaat huisvesten van ouderen. In 1973 zette Woningvereniging Meerssen haar eerste stappen op het gebied van wonen en zorg. Op het terrein van Gasthuis Sint Joseph in Meerssen verrees Beukeloord, een modern bejaardentehuis met een opnamecapaciteit van 125 bedden.

Jaren tachtig en negentig

In 1983 verhuisde Woningvereniging Meerssen naar een nieuw kantoor aan de Hoogveldweg in Meerssen. Een jaar eerder waren de gemeenten Meerssen, Bunde, Geulle en Ulestraten samengevoegd. Daarom werd het woningbezit van de voormalige gemeenten Bunde, Geulle en Ulestraten in 1986-1987 overgedragen aan Woningvereniging Meerssen. Daardoor werd het kantoor aan de Hoogveldweg al snel te klein. Dus verhuisde de woningvereniging in 1993 opnieuw, ditmaal naar de huidige locatie aan de Bunderstraat. In 1994 vond er een statutenwijziging plaats: de bestuursstructuur veranderde en een Raad van Commissarissen ging functioneren als interne toezichthouder. In 1999 wijzigde ook de rechtsvorm van een vereniging naar een stichting. Ondertussen werd in 1997 de vijftienhonderdste huurwoning opgeleverd.

Het nieuwe millennium

Als gevolg van de verandering van woningvereniging naar woningstichting, werd in het jaar 2000 ook de bewonersraad getransformeerd tot huurdersvereniging. In datzelfde jaar opende Woningstichting Meerssen een tweede verzorgingshuis. In Bunde verrees De Wilgenhof, een tehuis bestaande uit 50 verzorgingsplaatsen, 11 inleunwoningen en 8 zogenaamde schoolwoningen. Aan het begin van deze eeuw voltooide Woningstichting Meerssen bovendien een van de grootste projecten in haar bestaan. Maar liefst 400 woningen in Meerssen-West werden in een tijdsbestek van drie jaar geïsoleerd tegen geluidsoverlast van Maastricht Aachen Airport. In 2007 werd in Geulle zorgcentrum Ave Maria geopend, bestaande uit 69 zorgplaatsen en 30 aanleunwoningen. En in 2008 vierde Woningstichting Meerssen haar negentigjarig bestaan met het scholenproject “In Meerssen staat een Huis”.

Heden

De tijd dat woningcorporaties zich alleen maar bezighielden met het verhuren van woningen ligt inmiddels ver achter ons. Ons takenpakket is de afgelopen jaren flink uitgebreid. Daarom veranderden wij in 2009 onze naam in Wonen Meerssen. Wij bieden immers steeds meer een totaalpakket op het gebied van wonen. Daarbij hoort ook het faciliteren van ontmoetingen. Daarom zijn wij eigenaar van twee ontmoetingsruiten: De Ketel in Meerssen-West en Ut Zaelke in Bunde. Sinds 2010 zijn wij lid van het Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector (KWH). In datzelfde jaar behaalden wij voor het eerst het KWH-Huurlabel. Tot nog toe hebben wij dit keurmerk steeds gecontinueerd. In 2017 kochten we 30 appartementen van Wonen Limburg aan de Marie Koenenhof in Geulle. Daarmee zijn wij met ruim 1500 woningen en zo’n 160 garages de grootste verhuurder in de gemeente Meerssen. Daarnaast verhuren wij onder andere twee zorgcentra, woonvormen voor mensen met een beperking, bedrijfs- en ontmoetingsruimten.

Organisatiestructuur

Wij proberen zo klantgericht mogelijk te werken. Daarom hebben wij onze organisatie ingericht volgens het zogenaamde woondienstenmodel. Wij onderscheiden frontoffice en backoffice activiteiten. Ons organigram geeft de afdelingen Woondiensten en Vastgoed en Financiën en P&O weer, evenals de werkzaamheden die er zijn ondergebracht.

Deel deze webpagina op uw platform!

ONZE MEDEWERKERS HELPEN U GRAAG VERDER!