Iedere vier jaar beoordeelt een onafhankelijke visitatiecommissie de maatschappelijke prestaties van Wonen Meerssen. Wij vinden het namelijk erg belangrijk om te weten hoe onze huurders en belanghebbenden onze maatschappelijk prestaties beoordelen. Vorige maand ontvingen wij het visitatierapport over de jaren 2015 tot en met 2018.

Algemeen oordeel

Wonen Meerssen is een lokaal betrokken en daadkrachtige corporatie. Zij is zich ervan bewust dat samenwerking onmisbaar is bij het realiseren van haar opgaven. De visitatiecommissie waardeert de ontwikkeling en de positie van Wonen Meerssen in de gemeente Meerssen. En hoewel Wonen Meerssen een kleine corporatie is, is zij steeds meer een corporatie die andere partijen bindt en verbindt.

Het oordeel in cijfers

In cijfers scoort Wonen Meerssen een 7,3 voor het presteren naar opgaven en ambities. Wonen Meerssen heeft de opgaven voldoende ingevuld en zich in het bijzonder ingezet voor de betaalbaarheid van de woningvoorraad. De belanghebbenden geven Wonen Meerssen een 7,8 voor haar prestaties. Zij zijn over het algemeen zeer tevreden over Wonen Meerssen. Met name de prestaties voor bijzondere doelgroepen worden gewaardeerd. Ook is er waardering voor de relatie, communicatie en de invloed die zij hebben op het beleid van Wonen Meerssen. Voor het presteren naar vermogen krijgt Wonen Meerssen een 7,0. Wonen Meerssen kan haar vermogen voldoende verantwoorden. Voor de governance van maatschappelijk presteren ten slotte krijgt Wonen Meerssen een 7,5. Wonen Meerssen heeft op een goede manier haar strategie bepaald en daarbij ook belanghebbenden betrokken.

Verbeterpunten

De visitatiecommissie is van mening dat Wonen Meerssen de aanbevelingen uit het vorige visitatierapport voortvarend heeft opgepakt. Het bestuur van Wonen Meerssen is aangeschoven bij het jaarlijkse overleg tussen de Raad van Commissarissen en het gemeentebestuur. Ook heeft Wonen Meerssen de communicatie met Huurdersvereniging Meerssen versterkt. En ten slotte heeft Wonen Meerssen de mogelijkheden om haar prestaties te verbeteren goed benut.

Toch zijn er ook verbeterpunten voor de toekomst. Zo moet Wonen Meerssen proberen om een duidelijker verband te leggen tussen strategie, opgaven en investeringen. Ook krijgt Wonen Meerssen het advies om het overleg met zorg- en welzijnspartijen beter te structureren en haar verbindende functie verder uit te breiden.

Reactie van het bestuur

Het bestuur van Wonen Meerssen herkent zich in de bevindingen van de visitatiecommissie. Het bestuur is trots op het mooie resultaat en neemt de aanbevelingen uit het rapport ter harte. Daarmee kan Wonen Meerssen haar maatschappelijke prestaties verder verbeteren. Het positieve oordeel van de visitatiecommissie doet ook recht aan het harde werk dat de medewerkers hebben geleverd. Maar het bestuur realiseert zich ook dat Wonen Meerssen er nog niet is. Vooral in het vastleggen hoe besluiten worden genomen en welke maatschappelijke overwegingen hierbij meespelen is er nog ruimte voor verbetering. Evenals in het samen met het gemeentebestuur van Meerssen vormgeven en uitvoeren van het woonbeleid.